Ил тод байдал

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2020-2023 онуудад хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө