Баримт бичиг

Их уншсан

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны төлөвлөгөө

Дундговь аймгийн Стратеги төлөвлөгөө /2021-2024 он/

АЙМГИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2023 ОН

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ