ТАСЗӨВЛӨЛ

Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны сул орон тоонд шилжүүлэн ажиллуулах зар