ТАСЗӨВЛӨЛ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговьаймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 12дугаар сарын 09-ны өдрийн 99тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам-ын 2.1, 2.2-т заасныг үндэслэн гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.

 

 1. Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 2. Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль тогтоомж, системчлэл, хүний эрх, гэмт хэргээс урдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Эдийн засгийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 4. Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 9. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Адаацаг, Баянжаргалан, Цагаандэлгэр, Сайхан-Овоо, Дэрэн сумдын Газрын даамал /5/
 10. Дундговь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын Соёлын өв хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Дундговь аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сайхан-Овоо сум хариуцсан Нийгмийн даатгалын байцаагч
 12. Дундговь аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Сайнцагаан, Луус, Дэлгэрцогт, Адаацаг сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /4/
 13. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгө бүртгэл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 14. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Дотоод ажил, эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн асуудал, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн
 15. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хяналт, осол гэмтлийн тандалт хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн боловсрол, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засалт тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Дундговь аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 20. Дундговь аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сайнцагаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч
 21. Дундговь аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгтэгч, халдваргүй өвчин, малын эм, биобэлдмэлийн хэрэглээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 22. Дундговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуучлалын газрын Байгаль орчны бодлогын хэрэгжилт, хүний нөөц, дотоод хяналт шалгалт, үнэлгээ, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 23. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч
 24. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч
 25. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
 26. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч
 27. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Боловсролын хяналтын улсын байцаагч
 28. Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 29. Дундговь аймгийн Шүүхийн Тамгын газрын шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга 
 30. Дундговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Сайнцагаан, Сайхан-Овоо сумдын байгаль хамгаалагч /2/
 31. Дундговь аймгийн Их газрын чулууны уулын хамгаалалтын захиргааны Гурвансайхан сумын Ерлөг уул орчим хариуцсан, Гурвансайхан уул орчим хариуцсан байгаль хамгаалагч /2/
 32. Дундговь аймгийн Говь-Угтаал, Дэрэн, Цагаандэлгэр, Өндөршил, Дэлгэрхангай, Адаацаг, Дэлгэрцогт сумдын Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /7/
 33. Дундговь аймгийн Говь-Угтаал, Луус, Өлзийт, Цагаандэлгэр, Өндөршил, Баянжаргалан, Сайнцагаан, Хулд сумдын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн /8/
 34. Дундговь аймгийн Говь-Угтаал, Луус, Өлзийт, Дэрэн, Цагаандэлгэр, Өндөршил, Баянжаргалан, Дэлгэрцогт, Сайнцагаан, Хулд сумдын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржлийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /10/
 35. Дундговь аймгийн Говь-Угтаал, Өлзийт, Адаацаг, Дэлгэрцогт, Сайнцагаан сумдын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /5/
 36. Дундговь аймгийн Луус, Цагаандэлгэр, Адаацаг, Дэлгэрцогт сумдын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /4/
 37. Дундговь аймгийн Дэрэн, Цагаандэлгэр, Өндөршил, Адаацаг сумдын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /4/
 38. Дундговь аймгийн Дэрэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

Холбоо барих утас: 70592362, 99059830