ТАСЗӨВЛӨЛ

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг салбар зөвлөлийн 2015 оны хуралдааны шийдвэрийн биелэлт

Салбар зөвлөлийн 2015 оны хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлангийн тухай 2016 оны 2 дугаар хуралдаанаар хэлэлцлээ. Тус салбар зөвлөл 2015 онд 15 хуралдаан хийж,  60 асуудал шийдвэрлэснээс 100%-42, 90%-15, 70%-2, 50%-1, нийт шийдвэрийн хэрэгжилт 95,66 хувьтай байна.