ТАСЗӨВЛӨЛ

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2016 оны хуралдааны шийдвэрийн хэрэгжилт

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2016 ОНЫ ХУРАЛДААНЫ ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ШИЙДВЭР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх