ТАСЗӨВЛӨЛ

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны хуралдааны шийдвэрийн хэрэгжилт

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНААР 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ШИЙДВЭР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх