ТАСЗӨВЛӨЛ

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНААР 2018 ОНД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ШИЙДВЭР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх