Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Танилцуулга

АЛСЫН ХАРАА

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНД ТУЛГУУРЛАСАН САЙН ЗАСАГЛАЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ЭРХЭМЛЭН, АМЬДРАЛЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛСАН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ АЙМАГ БОЛНО.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШУУРХАЙ БАЙДАЛ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛЖ, ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ЧАДАВХИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ БҮХ ТАЛААР ХАНГАХ ЗАМААР ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАНА.

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ

НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАН ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ, ТААТАЙ ОРЧИНД АЖИЛЛАЖ, АМЬДРАХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗАМААР ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС 2019 ОНД 0.689 БАЙГААГ 2024 ОНД 0.719 ХҮРГЭНЭ.