Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

СУМЫН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 №

Он

 Төсвийн гүйцэтгэл

 Тухайн оны төсөв

 Дараа оны төсвийн төсөл

 2023


 

 Дэлгэрэнгүй

2

 2024

 Дэлгэрэнгүй

 Дэлгэрэнгүй