Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

ЭРДЭНЭДАЛАЙ СУМЫН БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ

СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ: "Хүүхдийн нийгэм, сэтгэл зүй, танин мэдэхүйн хөгжлийг дэмжих, боловрол эзэмшихэд тулгарч буй бэрхшээлийг арилгаж сурах тэгш боломж бүрдүүлэх, хувь хүний онцлогт нийцүүлэн сургалт, үйл ажиллагааг чанар, үр дүнтэй зохион байгуулах, хамтран суралцах арга барилыг сургалтад нэвтрүүлэх