Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Цэцэрлэг 2023 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр улсын дундаж 90,22%, аймгийн дундаж 90,87%, цэцэрлэгийн дундаж 92,69% буюу 3-р түвшинд эрэмблэгдэж өмнөх үнэлгээнээс ахисан үзүүлэлттэй байна.