Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ӨВС ТЭЖЭЭЛИЙН НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН НААДМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН 1-Р БАГИЙН БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН ГЭРЭЭ

АХМАДЫН БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ТӨВИЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН БАГШ НАРЫН БАЙРНЫ ГАДНА ТАЛЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ САН, БЭЛЭН БАЙДЛЫН ИЖ БҮРЭН ҮЗЛЭГ СУРГАЛТ, БАЙГАЛЫН ГАМШИГ ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УРЛАГ ЗААЛНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН САГСНЫ ТАЛБАЙ ШИНЭЭР БАРИХ АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН МАЛЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН МАЛ НЯДАЛГААНЫ ЦЭГИЙН АЖЛЫН ГЭРЭЭ

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН ГЭРЭЭ

АУДИТААР ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧИЛТЭЙ АСУУДЛЫН БҮРТГЭЛ

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦСОН КОМПАНИ