Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

урилга

ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

ТЕНДЕРИЙН ЖУРАМ

ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР/МАЯГТУУД/

БОСГО ҮНЭ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ АРГЫГ ХЭРЭГЛЭХЭД АНХААРАХ АСУУДЛЫН ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ

ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛЫГ ТУХАЙН ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ИЛ БОЛГОХ ЖУРАМ

ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2023 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ

ОРОН НУТГИЙН ӨӨРИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ ҮНЭ БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

"ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИД ЭД ХӨРӨНГӨ ОЛЖ АВАХ, БҮРТГЭХ, ДАНСНААС ХАСАХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ"

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИД ЭД ХӨРӨНГӨ ОЛЖ АВАХ, БҮРТГЭХ, ДАНСНААС ХАСАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ /ШИНЭЧЛЭГДСЭН/