Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

хүний нөөцийн бодлого, стратеги

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХАЯНАЖ, ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ"

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР