Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-АЛСЫН ХАРАА 2050

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

АМЙГИЙН СТРАТЕГИ 2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ