Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

хаяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, зөвлөмж

хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, зөвлөмж