Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ

 •  Монгол Улсын үндсэн хууль
 • Төрийн албаны тухай хууль
 • Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн тухай хууль 
 • Төсвийн тухай хууль
 • Төрийн болон Орон нутгийн Өмчийн тухай хууль
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
 • Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм,эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль
 • Боловсролын тухай хууль
 • Гамшгаас хамгаалах тухай хууль
 • Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц
 • Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль
 • Эрүүл ахуйн тухай хууль
 • Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байлдын тухай хууль
 • Байгалийн ургамлын тухай хууль 
 • Ургамал хамгааллын тухай хууль
 • Газрын тухай хууль
 • Эрүүл мэндийн тухай хууль
 • Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
 • Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татварын тухай хууль
 • Агаарын бохирдолын төлбөрийн тухай хууль
 • Автотээврийн тухай хууль
 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байлдын тухай хууль
 • Хүүхэд хамгаалалын тухай хууль
 • Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 • Архидан сонтуурахтай тэцэх тухай хууль
 • Монгол Улсын төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй эайдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
 • Ахмад настны тухай хууль
 • Архив, Албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
 • Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль
 • Цэргийн албаны тухай хууль
 • Төрийн болон орон нутгий өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
  ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ЗДТГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БУЙ ТОГТООЛУУД     
 • Засгийн газрын 2019 оны И72 дугаар тогтоол
 • Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2022 оны дугаар сарын 18-ны өдрийн 41 дугаар тогтоол

 • Засгийн газрын 2021 оны “Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай" 124 дүгээр тогтоог Засгийн газрын 2019 оны 72 дугаар тогтоол 
 • Сангийн сайдын 2021 оны 61 дүгээр тогтоол
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 2 дугаар тогтоол
 • Засгийн газрын 2019 оны 382 дугаар тогтоол
 • Засгийн газрын 2019 оны 01дүгээр сарын 30-ны өдрийн 57 дугаар тоггоол
 • Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоол
 • Засгийн газрын 10 дугаар тогтоол 
 • Засгийн газрын 2021 оны 160 дугар тогтоол
 • Засгийн газрын 2021 оны 60 дугаар тогтоол
 • УИХ-н 2019 оны 21 дүгээр тогтоол

Үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм, журам

ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ

АРХИВЫН БАРИМТЫГ ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД АШИГЛУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ