Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦАГЧ БОЛОН ЗАХИАЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮСЭЛТЭЭР ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭДИЙГ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛ, АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗААВАРЧИЛГААГААР ХАНГАСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ