Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

2022 оны аудитын асуудлын бүртгэл

ААБ 5.5: АУДИТААР ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧИЛТЭЙ АСУУДЛЫН БҮРТГЭЛБайгууллагын нэр: Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ
Тайлант хугацаа: 2022.11.11
Ажил гүйлгээний анги, дансны үлдэгдэл, тодруулга Алдаа, зөрчлийн товч утга Мөнгөн дүн  Аудитын байгууллагаас гаргасан шийдэл Шалгагдагч  байгууллагын санал, тайлбар Аудитын байгууллагаас өгсөн хариу, тайлбар Гаргасан шийдэл Шалгагдагч  байгууллагын холбогдох хүний

Албан тушаал Овог нэрА 1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Зардлын данстай холбоотой асуудал Дундговь аймгийн 80 жилийн ойн нээлт, хаалтын үйл ажиллагааны зардлыг төсвөөс шилжүүлж, зориулалт бусаар зарцуулсан.      20,000,000.00 Төсвийг хохиролгүй болгож буцаан төвлөрүүлэх  2022.07.25-ний өдөр байгуулсан гэрээний дагуу шилжүүлсэн Төлбөрийн акт тогтоох Төлбөрийн акт тогтоосон Дарга, Нягтлан бодогч Ш.Мөнх-Оргил, Ж.Чулуунтогтох

2 Авлагын данстай холбоотой асуудал Сум хөгжүүлэх сангаас авах насжилт өндөртэй авлагыг барагдуулаагүй, барагдуулах ажил зохион байгуулаагүй.        5,000,000.00 Авлага барагдуулах ажил зохион байгуулах Хүлээн зөвшөөрсөн Хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэх Хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн Дарга, Нягтлан бодогч Ш.Мөнх-Оргил, Ж.Чулуунтогтох

                   

                   

                   

Нийт дүн      25,000,000.00            АУДИТОР Ж.УГТАХБАЯР

ДАРГА

Ш.МӨНХ-ОРГИЛ