Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

түрээсийн гэрээ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ТӨЛБӨР, ХУРААМЖ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ