Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

2022 ОНД ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2023 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт

        Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг танилцуулж байна. 2024 онд хийгдэх ажлын саналыг авч эхлэх тул иргэд та бүхэн багийн Засаг даргадаа хандан саналаа өгөөрэй. ОНХС-ийн зорилго нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэдийн тогтвор суурьшилтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ.

энд.дарж.үзнэ үү

2022 онд хийгдсэн ажил

СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

Багш нарын байрны гадна талын засварын ажлыг 19898.500 төгрөгөөр "Итгэл дүүрэн" бүлэг хийж гүйцэтгэж байна. 

СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

Ахмадын байрны тохижилт засвар үйлчилгээний ажлыг "Мөнхөлзий алт мөнгөн гадас" ХХК 20 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэж байна. 

СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

Хүүхдийн цэцэрлэгийн урлаг заалны тоног төхөөрөмжийг 2960.000 төгрөгөөр "Баян хараат" ХХК хийж гүйцэтгэлээ.