Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЖУРАМ

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТОВ ТОГТООХ ТУХАЙ

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТОВ ТОГТООХ ТУХАЙ

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ