Дэлгэрцогт сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР