Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Танилцуулга

ТАХИЛГАТ УУЛ, ОВОО