Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

Дэрэн сумын 2024 оны төсөв баталсан тогтоол

ДЭРЭН СУМЫН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ