Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

Эрүүл мэндийн төвийн газрын гэрчилгээ