Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ДЭРЭН СУМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ

       

       

 • Монгол Улсын үндсэн хууль
 • Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль
 • Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн тухай хууль
 •  Монгол Улсын Төсвийн тухай хууль
 • Төрийн болон Орон нутгийн Өмчийн тухай хууль
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
 • Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм,эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль
 • Боловсролын тухай хууль
 • Гамшгаас хамгаалах тухай хууль
 • Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц
 • Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульЭрүүл ахуйн тухай хууль
 • Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байлдын тухай хууль Байгалийн ургамлын тухай хууль
 •  Ургамал хамгааллын тухай хууль
 • Газрын тухай хууль
 • Эрүүл мэндийн тухай хууль
 • Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
 • Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татварын тухай хуульАгаарын бохирдолын төлбөрийн тухай хууль
 • Автотээврийн тухай хууль
 • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байлдын тухай хууль
 • Хүүхэд хамгаалалын тухай хууль
 • Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 • Архидан сонтуурахтай тэцэх тухай хууль
 • Монгол Улсын төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль Хөдөлмөрийн аюулгүй эайдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
 • Ахмад настны тухай хууль
 • Архив, Албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
 • Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль
 • Цэргийн албаны тухай хууль
 • Төрийн болон орон нутгий өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

ДЭРЭН СУМЫН ЗДТГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БУЙ ТОГТООЛУУД

      

 • Засгийн газрын 2019 оны И72 дугаар тогтоол,
 • Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2022 оны дугаар сарын 18-ны өдрийн 41 дугаар тогтоол
 •  Засгийн газрын 2021 оны “Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай" 124 дүгээр тогтоог Засгийн газрын 2019 оны 72 дугаар тогтоол
 •  Сангийн сайдын 2021 оны 61 дүгээр тогтоол,
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 2 дугаар тогтоол
 • Засгийн газрын 2019 оны 382 дугаар тогтоол,
 • Засгийн газрын 2019 оны 01дүгээр сарын 30-ны өдрийн 57 дугаар тоггоол,
 •  Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоол
 • Засгийн газрын 10 дугаар тогтоол
 •  Засгийн газрын 2021 оны 160 дугар тогтоол
 • Засгийн газрын 2021 оны 60 дугаар тогтоол
 • УИХ-н 2019 оны 21 дүгээр тогтоол