Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

Байгууллагын гүйцтгэлийн төлвлөгөөний хэрэгжилт

Байгууллагын гүйцтгэлийн төлвлөгөөний хэрэгжилтийг энд дарж үзнэ үү.