Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

ДЭРЭН СУМЫН МАЛ ЭМНЭЛЭГ АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТЛИЙН МАШИНЫ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ДЭРЭН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ДЭРЭН СУМЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ГҮНИЙ ХУДАГ, ЦООНОГИЙН ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ДЭРЭН СУМЫН МАЛ ЭМНЭЛЭГ АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТЛИЙН МАШИНЫ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛТЫН ДҮН

ДЭРЭН СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ФАСАДНЫ АЖИЛЫН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ДЭРЭН СУМЫН СУРГУУЛИЙН СПОРТ ЗААЛНЫ ЗАСВАРЫН ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН