Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ДЭРЭН СУМЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗАРААС ГАРГАСАН ШИЙДВЭР

files/esumd/20231107091136ЭРХ ЗҮЙ.pdf