Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Мэдээ

Монголын баялаг -330 Дэрэн сум