Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Мэдээ

Дэрэн сум 90 жил