Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

Сүү хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ.