Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

Соёлын төвийн Орон нутаг судлах танхимд ОНХС- ын хөрөнгөөр тохижилт хийгдэв.