Дэрэн сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

Дэрэн сумын Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн шилэн дансны мэдээллэл