Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ нь засаг захиргааны анхан шатны 7 багтай, сумын Засаг дарга Төрийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэгч 10 албан хаагч, төрийн үйлчилгээний 12 албан хаагч бүхий сумын Засаг даргын тамгын газар, аймгийн хэлтсүүдийн харъяа ЗДТГ-ын албад 7 албан хаагч, 4 хүнтэй цагдаагийн хэсэг бүхий бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 


ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Төрийн үйлчилгээний шуурхай байдал чанар хүртээмжийг сайжруулж, өрхийн амьжиргааны чадавхийг дээшлүүлэх, хүний хөгжлийг бүх талаар хангах замаар орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангана.


СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО:

Нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан иргэдийн эрүүл, аюулгүй, таатай орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх замаар хүний хөгжлийн индекс 2019 онд 0.689 байгааг 2024 онд 0.719 хүргэнэ.


ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ:


Байгалийн баялаг, байгаль орчин, аялал жуулчлал

 • Байгаль хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
 • Биологийн олон янз байдлыг зохистой ашиглах, хамгаалах
 • Нутаг дэвсгэртээ ургамал хамгаалах, хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
 • Орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын бодлого хэрэгжүүлэх
 • Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний бодлого хэрэгжүүлэх
 • Усны бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалт

 • Барилга, хот байгуулалтын бодлого хэрэгжүүлэх
 • Газрын харилцааны бодлого хэрэгжүүлэх

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэгдсэн удирдлага

 • Нутгийн захиргааны байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хүний нөөцийг сургах, давтан сургах, мэргэшүүлэх, сонгон шалгаруулах, нийгмийн баталгааг хангах
 • Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын талаар төрөөс баримтлах бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, Төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох

Нутаг дэвсгэр, хүн амын аюулгүй байдал

 • Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, сурталчлах
 • Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг удирдан, зохион байгуулах
 • Мэргэжлийн хяналтыг орон нутагт хэрэгжүүлэх
 • Хууль ёс, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийн эрх, эрх чөлөөг хамгаалах
 • Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих, хянан зохицуулах

Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөлт, төсөв санхүү, статистик

 • Нутаг дэвсгэртээ татварын бодлого хэрэгжүүлэх
 • Орон нутгийн төсвийн бодлого хэрэгжүүлэх
 • Статистикийн бодлого, үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэх

Орон нутгийн дэд бүтэц

 • Улс, орон нутгийн чанартай авто зам, авто замын сүлжээ
 • Нутаг дэвсгэрийн автотээврийн асуудал
 • Нутаг дэвсгэрийн эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хангамж

Орон нутгийн өмчийн удирдлага

 • Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах
 • Орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийг удирдлагаар хангах
 • Орон нутгийн өмчийн бодлого, шийдвэр хэрэгжүүлэх

Хөдөлмөр, нийгмийн хөгжил хамгаалал

 • Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
 • Хөдөлмөр эрхлэлт
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх
 • Хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах
 • Хүн амын хөгжил, хамгаалалын асуудал

Хүн амын нийгэм-соёлын үйлчилгээ

 • Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх
 • Орон нутагт инновацийг хөгжүүлэх
 • Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах
 • Соёл, урлагийг хөгжүүлэх
 • Соёлын өвийг хамгаалах
 • Хүн амд боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх
 • Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих

Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ

 • Газар тариалангийн үйлдвэрлэл
 • Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, мал эмнэлэг, малын генетик
 • Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ


Холбоо барих утас: 70595501

Цахим хаяг: info@erdenedalai.du.gov.mn   

Албан ёсны фэйсбүүк хаяг: Dundgovi Erdenedalai ZDTG

Хаяг: Дундговь аймаг, Эрдэнэдалай сум, Өвөр-Угтаал баг, Хийд 1-100