Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

ИЛ ТОД БАЙДАЛ ХҮНИЙ НӨӨЦ
1 Нээлттэй ажлын байр files/esumd/20240311110356Publication1.pdf
2 Ёс зүйн дүрэм, сонгон шалгаруулалтын журам  Дэлгэрэнгүй
3 Хүний нөөцийн бодлого, стратеги  Дэлгэрэнгүй
4 Хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ  Дэлгэрэнгүй
5 Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээ Дэлгэрэнгүй

 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
6 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт  Дэлгэрэнгүй
7 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, зөвлөмж  Дэлгэрэнгүй
8 Үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм, журам  Дэлгэрэнгүй
9 Албан тушаалын тодорхойлолт  Дэлгэрэнгүй
10 Олон нийтийн арга хэмжээ Дэлгэрэнгүй

 НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ
11 Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт  Дэлгэрэнгүй
12 Нээлттэй хэлэлцүүлэг Дэлгэрэнгүй
13 Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээлэл  Дэлгэрэнгүй
14 Худалдан авах ажиллагаа  Дэлгэрэнгүй
15 Ерөнхий төлөвлөгөө, газар зохион байгуулалт  Дэлгэрэнгүй