Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР

Тогтоолын нэр Он сар өдөр
70  Эрдэнэдалай сум байгуулагдсаны 100 жилийн ойг Зохион байгуулах комисс томилох тухай 2023.02.10
71  Хүүхдийн төлөө зөвлөл байгуулах тухай 2023.02.10
72  Хамтарсан баг шинэчлэн байгуулах тухай 2023.02.10
73  Алдарт эхийн одонгоор шагнуулах иргэдийг уламжлах тухай 2023.02.10
74  Сумын 2023 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 2023.03.30
75  Зөвшөөрөл олгохоос татгалзах тухай 2023.03.30
76  Тусгай хэрэгцээнд авах тухай 2023.03.30
77  Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай 2023.03.30
78  Засаг даргын Тамгын газрын эзэмшилд буй барилгын нэршил үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөх тухай 2023.03.30
79  Сумын Сүлд батлах тухай 2023.06.02
80  Сумын тугийг батлах тухай 2023.06.02
81  Сумын Сүлд дууг батлах тухай 2023.06.02
82  Сумын суурьшлын бүсийн хязгаарыг тогтоох тухай 2023.06.02
83  Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тодотгол батлах тухай 2023.06.02
84  Тусгай хэрэгцээнд авах тухай 2023.06.02
85  Багийн нэрийг өөрчлөх тухай 2023.06.02
86  Сумын 2023 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 2023.07.01
87  Хөрөнгийн нэр зориулалтыг өөрчлөх тухай 2023.07.01
88    
89  Нийтийн халуун усны үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэн батлах тухай 2023.10.27
90  Энгийн хог хаягдлыг цуглуулж, тээвэрлэх зардлын нэгж тариф батлах тухай 2023.10.27
91  Бэлэн байдлын үед түр цугларах болон байрлах, нүүлгэн шилжүүлэх байршлыг тогтоох тухай 2023.10.27
92  Нэрэмжит болгох тухай 2023.10.27


93

94

95

96

97

98

99

100

111

112