Эрдэнэдалай сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын соёлын төв

Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын сум дундын эмнэлэг

Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын хүүхдийн цэцэрлэг

Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын эм эргэлтийн сан