Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Танилцуулга

"ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО"