Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН ЕБСУРГУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Дэлгэрхангай сумын ерөнхий боловсролын сургууль нь 2023-2024 оны хичээлийн жилд бага анги-191 дунд анги- 136 ахлах анги -59 нийт 386 суралцагч, 64 багш, ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж байна.