Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САН /ДАРАХ/

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ