Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

Аудитын дүгнэлт /дарах/

Дэлгэрхангай сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт

Санхүүгийн тайлан / дарах /

Дэлгэрхангай сум 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

Аудитын дүгнэлт /дарах/

2023 оны аудитын дүгнэлт