Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

'"ЭМТ-ИЙН ДАРГА ИХ ЭМЧ Э.САРУУЛЖАРГАЛ "

ИХ ЭМЧ Э.САРУУЛЖАРГАЛ ТАНИЛЦУУЛАГА

"ЭМТ-ийн ВАКЦИНАТОР СУВИЛАГЧ, ЛАБОРАНТ Б.ТУНГАЛАГСАЙХАН"

"ВАКЦИНАТОР СУВИЛАГЧ, ЛАБОРАНТ Б.ТУНГАЛАГСАЙХАНИЙ ТАНИЛЦУУЛАГА "

"ЭМТ-ИЙН НАС-ИЙН ИХ ЭМЧ Н.СҮРЭНХОРОЛ"

НАС-ИЙН ИХ ЭМЧ Н.СҮРЭНХОРОЛ ТАНИЛЦУУЛАГА

"ЭМТ-ийн ээлжийн сувилагч М.Урантуяа "

"ЭМТ-ийн ээлжийн сувилагч М.Урантуяа танилцуулага"

"ЭМТ-ИЙН ЭЭЛЖИЙН СУВИЛАГЧ Б.БОЛОРМАА "

"ЭМТ-ИЙН ЭЭЛЖИЙН СУВИЛАГЧ Б.БОЛОРМААГИЙН ТАНИЛЦУУЛАГА "

'"ЭМТ-ИЙН ИХ ЭМЧ Д.ДАШСҮРЭН "

'"ЭМТ-ИЙН ИХ ЭМЧ Д.ДАШСҮРЭН ТАНИЛЦУУЛГА "

"ЭМТ-ИЙН ҮЙЛЧЛЭГЧ Б.БИНДЭРЪЯА "

"ЭМТ-ИЙН ҮЙЛЧЛЭГЧ Б.БИНДЭРЪЯА ТАНИЛЦУУЛГА "

'"ЭМТ-ИЙН УГААГЧ Б.УРАНСАЙХАН "

'"ЭМТ-ИЙН УГААГЧ Б.УРАНСАЙХАН ТАНИЛЦУУЛАГА "

'"ЭМТ-ИЙН НЭМ-ийн мэргэжилтэн С.ОЮУН-ЭРДЭНЭ "

'"ЭМТ-ИЙН НЭМ-ийн мэргэжилтэн С.ОЮУН-ЭРДЭНЭ ТАНИЛЦУУЛАГА "

"ЭМТ-ИЙН ЖОЛООЧ П.ЦОГТДЭЛГЭР "

"ЭМТ-ИЙН ЖОЛООЧ П.ЦОГТДЭЛГЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛАГА "