Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

2023 оны Төсвийн орлогын мэдээлэл/ дарах /

Дэлгэрхангай сумын Орон нутгийн ерөнхий орлогын мэдээлэл