Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

"ДЭЛГЭРХАНГАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЗОРИЛГО"