Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

"ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН БАЙР"