Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

"ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГАА"-Г ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР