Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

"Дэлгэрхангай сумын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт"